Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Tenzij anders bepaald, worden onze goederen en diensten verkocht en afgeleverd in onze instelling. De uitgifte van effecten of handelspapier leidt niet tot schuldvernieuwing. Bij niet-betaling op de vervaldag van slechts één enkel effect wordt onze ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Indien uitstel van betaling werd bekomen, wordt bij niet naleven van de nieuwe vervaldag, de totale schuld onmiddellijk invorderbaar. Bij achterstallige betaling van meer dan één maand te rekenen vanaf de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het bedrag van de factuur met 15 % verhoogd en dit met een minimum bedrag van 25 euro. De schuldenaar zal daarenboven verwijlinteresten verschuldigd zijn tegen de jaarlijkse rentevoet gelijk aan de rentevoet in voorschotrekening-courant van de Nationale Bank van België op de vervaldag, verhoogd met 1 %, met als minimum de rentevoet van 12 %, te berekenen op het bedrag van de factuur, en zonder ingebrekestelling. Al onze goederen, zelfs bij vrachtvrije verzendingen, reizen op  risico van de bestemmeling. Eventuele klachten moeten ingediend worden per aangetekend schrijven aan het adres van onze instelling, uiterlijk 48 uur na ontvangst van de goederen. In geval  van rechtsgeschil zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd van de maatschappelijk zetel van onze instelling.

Van deze bijzondere juridische bepaling wordt niet afgeweken, noch voor onze onmiddellijke vereffeningen, noch voor onze schikkingen per wissel. Het storten van een voorschot is vereist alvorens de werkzaamheden worden aangevat. Het saldo wordt betaald wanneer het voertuig wordt afgehaald. Indien het voertuig niet wordt afgehaald binnen de 8 dagen na het beëindigen van de werkzaamheden of indien het in onze werkplaatsen blijft zonder verwittigen binnen de 8 dagen volgend op het binnen brengen van het voertuig, zullen de garagekosten 5 euro per dag (BTW niet inbegrepen), worden aangerekend.

De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma maar kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van onze toekomstige promotieacties. U hebt het recht deze gegevens in te zien en eventuele verbeteren ervan aan te vragen (wet van 8.12.95).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Nos marchandises et services sont vendus, pris en nos établissements sauf convention contraire. L’émission de traites ou effets de commerce n’emporte pas novation. À défaut de paiement d’un seul effet à son échéance, la totalité de notre créance devient immédiatement exigible. En cas d’octroi de délais de paiement, le défaut de règlement d’une échéance à la date convenue rend la totalité de la créance immédiatement exigible. Tout retard de paiement de plus d’un mois à partir de l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure une augmentation de 15 % avec minimum de 25 euros du montant de la facture. Le débiteur devra en outre les intérêts de retard dont le taux annuel sera le taux des avances en compte courant de la Banque Nationale de Belgique, au jour de l’échéance, majoré de 1 % avec minimum le taux des intérêts de 12% du montant de la facture sans qu’il soit besoin de mise en demeure. Toutes nos marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire.

Les réclamations doivent être effectuées dans les 48 heures de la réception des marchandises par lettre recommandée adressée au siège social de notre Société. En cas de litige, sont seuls compétents les tribunaux de du siège social de notre  Société.
Nos acceptations de règlement ou nos dispositions par traites ne font pas dérogation à cette clause attributive de juridiction. Le versement d’un acompte est exigé avant le commencent des travaux. Le solde est payable à l’enlèvement du véhicule.

Si le véhicule n’est pas enlevé endéans les 8 jours après la fin des travaux ou est resté sans instructions dans les 8 jours qui suivent le dépôt du véhicule dans nos ateliers, les frais de garage seront portés en compte à concurrence de 5 euros par jour (TVA non comprise). Vos données personnelles figurant sur ce document sont destinées à notre usage interne ainsi qu’à des actions promotionnelles de notre firme. Vous avez le droit d’accès et éventuellement de rectifications prévu par la loi du 8.12.1995 (protection de la vie privée).